De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Boetelijst ARBO

Eerlijk, gezond en veilig werk.
Voor iedereen
Kent u de risico’s? Neemt u de juiste maatregelen? Met zelfinspectie.nl checkt u het eenvoudig zelf.

Kijk door de ogen van de inspecteur naar uw eigen bedrijf. Met de zelfinspecties kijkt u zelf naar de stand van zaken in uw bedrijf. Net als de inspecteur checkt u of u werkt volgens de regels. Houdt u zich aan de regels over arbeidsomstandigheden, passende werk- en rusttijden en eerlijke beloning? Heeft u alle nodige maatregelen genomen? Kijk dan ook eens op: zelfinspectie.nl

Hieronder treft u de boetelijst aan vanuit de arbeidsinspectie

7.17c gebruik mobiele arbeidsmiddelen Boetebedrag
1 Mobiele arbeidsmiddelen met een eigen aandrijving worden bediend door werknemers die daartoe een specifieke deskundigheid beschikken. € 1.800
2 Het meerijden van werknemers op mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving is slechts toegestaan op speciaal daartoe ingerichte veilige plaatsen € 4.500
3 Indien tijdens de verplaatsing van een arbeidsmiddel als bedoeld in het tweede lid, werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt de snelheid van het arbeidsmiddel zo nodig aangepast € 4.500
4 Indien een mobiel arbeidsmiddel zich binnen een werkzone waar werknemers zich kunnen bevinden, beweegt, worden doeltreffende verkeersregels vastgesteld  € 900
5 Doeltreffende organisatorische maatregelen worden genomen om te voorkomen dat zich werknemers bevinden in de werkzone van mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving  € 900
Indien voor de goede uitvoering van de werkzaamheden de aanwezigheid van werknemers in een werkzone als bedoeld in het 7.2 zesde lid, is vereist, worden doeltreffende maatregelen genomen om te voorkomen dat zij door het mobiele arbeidsmiddel gewond raken € 900
7 Met een verbrandingsmotor uitgeruste mobiele arbeidsmiddelen worden op de arbeidsplaats niet gebruikt, tenzij is gezorgd voor voldoende schone lucht  € 4.500
8 Een mobiel arbeidsmiddel wordt niet eerder door de bestuurder verlaten dan nadat het is stilgezet en is zeker gesteld dat het na het verlaten niet onverhoeds in beweging komt  € 1.800

 

 

 

 

 

Art. 5

 

inventarisatie en evaluatie van risico’s

1 De werkgever legt in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor werknemers met zich mee brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. € 1.800
 

Art. 11

 

algemene verplichtingen van de werknemers

  De werknemer is verplicht om in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van de andere betrokken personen.

Met name is hij verplicht om:

a)    arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze te gebruiken;

b)   de hem ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen, een en ander voor zover niet krachtens deze wet is bepaald dat werknemers niet verplicht zijn beschermingsmiddelen als vorenbedoeld te gebruiken;

c)    de op arbeidsmiddelen of anderszins aangebrachte beveiligingen niet te veranderen of buiten noodzaak weg te halen en deze op de juiste wijze te gebruiken;

d)   mede te werken aan het voor hem georganiseerde onderricht bedoeld in artikel 8;

e)    de door hem opgemerkte gevaren voor de veiligheid of de gezondheid terstond ter kennis te brengen aan de werkgever of degene die namens deze ter plaatse met de leiding is belast;

f)     de werkgever en de werknemers en de andere deskundige personen, bedoeld in artikel 13, eerste tot en met derde lid, de personen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, en de arbodienst, indien nodig bij te staan bij de uitvoering van hun verplichtingen en taken op grond van deze wet.

€ 450

 

7.18

 

hijs- en hefwerktuigen

 
Een hijs- of hefwerktuig is op of nabij de bedieningsplaats voorzien vaneen goed leesbare aanduiding die voor elke gebruikelijke configuratie van dat werktuig de toegelaten bedrijfslast vermeldt € 540

 

4

 

Een hijs- of hefwerktuig wordt, behalve ten behoeve van beproeving, niet zwaarder belast dan de toegelaten bedrijfslast of bedrijfslasten noch zwaarder dan een veilig gebruik toelaat € 4.500

 

5 Hijs- en hefwerktuigen worden bediend door personen die daartoe een specifieke deskundigheid bezitten

€ 4.500

6

 

Met een hijs- of hefwerktuig dat uitsluitend is bestemd en ingericht voor het vervoer van goederen, worden in de plaats van of tezamen met goederen geen personen vervoerd € 4.500
7

 

Hijs- of hefwerktuigen worden zodanig opgesteld dat het gevaar wordt beperkt dat de lasten de werknemers raken, dan wel ongewild op gevaarlijke wijze uit hun baan of in een vrije val raken of losraken € 4.500
8

 

Doeltreffende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat werknemers zich niet ophouden onder hangende lasten Hangende lasten worden niet verplaatst boven niet beschermde werkplekken waar zich in de regel werknemers bevinden Indien bij toepassing van de leden zeven en acht het goede verloop van de werkzaamheden niet kan worden gegarandeerd, worden passende procedures vastgesteld en toegepast om de veiligheid van de betrokken werknemers te waarborgen

€ 1.800

 

 

 

 

 

 

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven