De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

ISO 14000

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van het gangbare managementsysteem en richt zich speciaal op het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s.
 • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm

MilieumanagementsysteemISO 14001 is een milieumanagementsysteem.
Het beschrijft de eisen waaraan dit systeem moet voldoen.
Steeds meer bedrijven en organisaties hebben, mede op basis van de alsmaar hogere eisen die hieraan worden gesteld door wet- en regelgeving, op systematische wijze aandacht besteed aan de milieuaspecten binnen hun bedrijfsvoering en van hun producten en diensten.

Dit kan nogal wat voordelen opleveren zoals:

 • Kostenbesparing door verlaagde productiekosten
 • Minder kans op aansprakelijkheidsclaims
 • Lagere verzekeringspremies
 • Minder milieuheffing
 • Groene producten met betrekking tot nieuwe markten
 • Betere betrekkingen met de directe omgeving
 • Positieve invloed personeel
ISO 14001 is een prima hulpmiddel om te komen tot operationele beheersing van milieuzorg en milieumanagement.

Belangrijke aspecten daarbij zijn:

 • Wat is aanwezig? (Vaststellen van de belangrijkste milieuaspecten)
 • Wat moet er komen? (Milieuwet en –regelgeving)
 • Wie doet wat en wie wordt er bij betrokken?
 • Vaststellen scope (welke onderdelen wil het bedrijf certificeren)
 • Vaststellen milieurisico’s
 • Opstellen handboek en de daaraan gerelateerde documenten
 • Implementatie
 • Interne audits
Om tot certificering te kunnen komen moet het bedrijf/de organisatie de beschikking hebben over procesbeschrijvingen, registraties en de nodige documenten.
Er moet voldaan worden aan een aantal eisen zoals doeltreffendheid van het managementsysteem, het beheersen van processen en productkwaliteit, beheer van documenten met daarbij behorende registraties, klachtenafhandeling en het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie.

Afhankelijk van de afspraken en vooral het nakomen van de afspraken dient men rekening te houden met een periode van 6 tot 9 maanden voordat het geheel klaar is voor certificering.

Indien een organisatie in afdoende mate duidelijk kan maken aan de eisen van het milieumanagementsysteem ISO 14001 te voldoen ontvangt deze een certificaat.
Toepassing van ISO 14001 leidt tot een betere naleving van wet- en regelgeving en verbetering van de milieuprestaties.

ISO 14001 certificering is te combineren met VCA*/VCA** en of OHSAS 18001.  De audit kan door de certificeringinstantie tegelijkertijd worden uitgevoerd.

Tarieven
Het zal duidelijk zijn, gezien het vorenstaande, dat geen standaardtarieven gebruikt kunnen worden. Na een zogenaamde nulmeting – globale doorlichting van de organisatie – zijn wij echter zeer goed in staat een prijsopgave op maat te maken.

 

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven