De slider is niet ingesteld bij de opties. Stel deze nu in

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene voorwaarden afwijken.

De Algemene voorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van HER Opleidingen & Advies bv (HER)


In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Cursist: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen. Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding. Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant. Lesmateriaal: Al het door HER verstrekte materiaal m.b.t. de opleiding zoals: cursusboek, examentrainingen, zakkaartjes, landkaarten, wetteksten, naslagwerken, losse opgaven enz.

2.1 Door ondertekening van het inschrijfformulier, of inschrijvingen via offertes of aanmeldingen via de website, van HER, verklaart de contractant de Algemene Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van HER te kennen en te accepteren.

2.2 Deze voorwaarden worden tegelijkertijd met het inschrijfformulier en of een offerte aan de contractant verstrekt via verwijzingen naar de website.

2.3 De voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen HER en de contractant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend wanneer dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen voordat de betreffende overeenkomst is gesloten. Deze voorwaarden en het bepaalde in de brochure vormen de gehele overeenkomst.


3.1a De inschrijving wordt op het ogenblik van ontvangst van het inschrijfformulier door HER aanvaard, tenzij het tegendeel schriftelijk aan de cursist wordt meegedeeld.

3.1b De cursusplaatsen worden door HER vastgesteld. HER behoudt zich het recht voor de indeling van alle opleidingen voor wat betreft plaats, datum en tijd te wijzigen. Vanzelfsprekend zal HER alles in het werk stellen om eventuele nadelige gevolgen van een wijziging van cursusplaats voor cursisten zoveel mogelijk te beperken. HER is niet aansprakelijk voor enig financieel nadeel voor de cursist, voortvloeiende uit een wijziging van de cursusplaats.

3.1c Een opleiding gaat door wanneer naar het oordeel van HER voldoende cursisten zullen deelnemen. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan schriftelijk bericht.


4.1a De overeengekomen cursusprijs is zonder, dan wel met BTW overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst.

4.1b Op het inschrijfformulier wordt aangegeven of de opleidingsprijs in één keer dan wel in termijnen zal worden voldaan. Termijnbetaling geldt niet voor de last minute opleidingen. De betaling zal over de duur van de opleiding worden gespreid. De laatste betaling dient voor het einde van de cursus te zijn voldaan. Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden.

4.2 De prijs blijft gedurende de looptijd van het contract ongewijzigd, tenzij wijzigingen in arbeidslonen of in kostprijzen van grondstoffen of materialen, voorzover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed resp. gebruikt, hier aanleiding toe geven. Deze wijzigingen dienen zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voor te doen en zullen door HER worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

4.3 Indien de contractant als gevolg van een bijzondere omstandigheid, niet meer (volledig) aan de betalingsverplichting kan voldoen kan hij zich wenden tot de directie van HER met het verzoek een betalingsregeling te treffen. Een verzoek hiertoe dient aangetekend te worden gezonden aan HER. Indien HER met het verzoek instemt, wordt de betalingsregeling schriftelijk vastgelegd.

4.4a De cursusgelden worden door HER voor aanvang van de cursus geïncasseerd overboeking door contractant. De betaling dient 8 dagen na ontvangst van de verzonden factuur door HER te zijn ontvangen, en voor aanvang van de opleiding, training of examen.

4.4b De betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum. Wordt binnen 8 dagen na de factuurdatum niet betaald is een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte daarvan.

4.4c Indien de vordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte voor rekening van de contractant. Deze kosten bedragen tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00 eventueel te vermeerderen met BTW en de wettelijke rente, gerekend vanaf de eerste vervaldag.

4.4d Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing indien de wet contractant de bevoegdheid geeft de betaling op te schorten. Door het niet bezoeken van de cursus vervalt de financiële verplichting ten opzichte van HER niet.

4.5 Onverminderd de betalingsverplichting van de contractant behoudt HER zich het recht voor de levering van diensten en/of opleidingen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als opdrachtgever niet binnen twee maanden aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

4.6 Betalingen na afloop van de trainingen worden verhoogd met het intrekken van de besproken korting of aanbieding.


5.1 Annuleren dient altijd te geschieden per aangetekende brief, of per e-mail. De datum van het poststempel van de aangetekende brief geldt als aanzegdatum van de annulering. Geschiedt ontbinding van de gesloten overeenkomst door de contractant meer dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/ of opleidingen door HER, dan verplicht contractant zich 25% van de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5.2a Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs.

5.2b Bij ontbinding korter dan één maand voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen door HER is contractant 50% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.2c Bij ontbinding korter dan één week voor aanvang van de levering van diensten en/of opleidingen door HER is contractant 100% van de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.3 Indien contractant tijdens de levering van diensten en/ of opleidingen door HER de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd.

5.4 Indien hetzij contractant, hetzij HER niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de ingebreke zijnde partij binnen de termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

5.5 Ingeval van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) van de zijde van één van de partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst, op te schorten.

5.6 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van diensten en/of opleidingen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt overschreden, kunnen beide partijen de overeenkomst bij aangetekend schrijven ontbinden, zonder dat hiervoor rechterlijke tussenkomst nodig is.

5.7 Geen opzegvergoeding is verschuldigd indien de cursist komt te overlijden. Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. Indien de behandelend arts een dergelijke verklaring niet wil of kan verstrekken, gezien de tussen contractant en hem bestaande vertrouwensrelatie dient men zich te wenden tot een onafhankelijke andere arts.

5.8 Het tussentijds onderbreken of opschorten van de opleiding is niet mogelijk, tenzij zeer dringende (medische) redenen hieraan ten grondslag liggen. Verzoeken daartoe dienen, uiterlijk één maand voor aanvang van de opleiding schriftelijk ter beoordeling worden voorgelegd.


In geval van klachten met betrekking tot de opleiding kan men zich binnen veertien dagen bij aangetekend schrijven wenden tot de directie van het HER. Zolang de klacht door HER niet schriftelijk is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting van opdrachtgever in stand. Geschillen welke niet in onderling overleg zijn op te lossen, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.


Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overkomst wederkering tot geheimhouding verplicht al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig een geheimhouding op.


Van het door HER verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HER. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van HER.


9.1 HER en de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen dragen generlei aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade en verliezen die de contractant, cursist of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opleidingen en/of diensten en/of adviezen, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van HER en/of de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen.

9.2 Contractant vrijwaart HER en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van de cursist of derden welke met de uitvoering van de opleidingen en/of diensten en/of adviezen direct of indirect samenhangen.


De overeenkomst eindigt automatisch nadat alle wederzijdse rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst zijn nagekomen, dan wel bij overlijden van de contractant. 

Officieel verkozen tot:   Beste Opleider van Nederland 2018 Kennismaken? Bel dan 033 - 450 62 70
Copyright 2016 HER Opleidingen bv | Informatie nodig? Tel: 033-450 6270 of mail naar: info@her-opleidingen.nl | Partner Code Gezond en Veilig Magazijn Webdesign: Webton.nl
Cursusoverzicht Naar boven